:: STRONA ::

:: STOWARZYSZENIE ::

:: ZAWARTOŚĆ STRONY ::

:: Logowanie ::
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
:: Statut ::


STATUT BIALSKIEGO STOWARZYSZENIA HISTORYCZNEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Bialskie Stowarzyszenie Historyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą, o brzmieniu BSH.

§ 2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Biała Rawska.
3. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji społecznych w tym organizacji międzynarodowych.
4. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, w tym o charakterze międzynarodowym.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

§ 5.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. prowadzenie działalności kulturalnej związanej z:
a) poznawaniem historii Ziemi Bialskiej, obyczajów jej dawnych mieszkańców, także występujących na tym terenie mniejszości narodowych,
b) poznawaniem występujących na tym terenie zabytków i zdobywaniem wiedzy na temat ich historii,
c) pielęgnowaniem dziedzictwa historycznego i kulturalnego regionu, szczególnie poprzez:
• poszukiwanie, pozyskiwanie, utrwalanie i upowszechnianie materialnych dowodów przeszłości regionu, zgodnie z wymogami określonymi przez przepisy szczególne,
• wspieranie i inicjowanie działań zmierzających do objęcia opieką – w porozumieniu z właściwymi organami administracji publicznej oraz administratorami terenu – zabytków, miejsc walki i męczeństwa, obiektów pamięci narodowej, pomników, cmentarzy i mogił wojennych;
d) kształtowaniem i utrwalaniem tożsamości regionalnej;

2) prowadzenie działalności oświatowej w miejscowym społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, poprzez:
a) popularyzowanie i upowszechnianie historii Ziemi Bialskiej,
b) przekazywanie wiedzy o zabytkach oraz ich znaczeniu dla historii i kultury regionu,
c) popularyzowanie wiedzy genealogicznej, zwłaszcza o rodzinach zamieszkujących rejon Białej Rawskiej, inicjowanie oraz współdziałanie w badaniach genealogicznych,
d) promowanie regionu Białej Rawskiej pod względem jego walorów historycznych i turystycznych.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, zgodnych z profilem działalności stowarzyszenia, w tym zwłaszcza:
a) organizowanie spotkań z żyjącymi świadkami historii, utrwalanie ich wspomnień oraz ich upowszechnianie,
b) nawiązywanie i utrwalanie kontaktów z wybitnymi osobami, związanymi z regionem,
c) promowanie twórczości osób związanych z regionem Białej Rawskiej;

2) uczestnictwo w imprezach mających na celu popularyzację historii;
3) pozyskiwanie, gromadzenie, kopiowanie lub utrwalanie w prawnie dostępny sposób, publikacji, opracowań oraz innych materialnych dowodów przeszłości Ziemi Bialskiej;
4) prowadzenie archiwum pozyskanych zbiorów oraz ich udostępnianie dla potrzeb członków stowarzyszenia oraz osób i instytucji zainteresowanych;
5) opracowanie i uzupełnianie bibliografii publikacji związanych z regionem;
6) nawiązanie i utrzymywanie kontaktów z Konserwatorem Zabytków, obiektami muzealnymi, archiwami oraz innymi podmiotami i osobami, w których zarządzie znajdują się przedmioty i dokumenty związane z historią regionu;
7) współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej w opiece nad zabytkami, ochronie zabytków oraz dziedzictwa narodowego;
8) popieranie inicjatyw oraz współdziałanie z zarządcami obiektów historycznych, szczególnie zaś zabytkowych, w gromadzeniu środków finansowych i rzeczowych, na rzecz renowacji tych obiektów i przywracania im dawnej świetności;
9) współdziałanie i inicjowanie prowadzenia badań archeologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) udzielanie dla osób zainteresowanych konsultacji w zakresie genealogii rodzinnej oraz pomocy w ukierunkowaniu podjęcia własnych badań genealogicznych;
11) prowadzenie własnej strony internetowej, celem publikowania na niej bieżących informacji o pracy i osiągnięciach stowarzyszenia;
12) wydawanie okresowych biuletynów i informacji pisemnych o wynikach prac stowarzyszenia;
13) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi o zbieżnych celach działania.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków kandydatów;
3) członków wspierających;
4) członków honorowych

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Osoby niepełnoletnie uzyskują w Stowarzyszeniu status członka kandydata.
3. Osoby w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do stowarzyszenia, na podstawie własnej deklaracji, nie korzystając z praw wyborczych.
4. Osoby poniżej 16 roku życia, mogą należeć do Stowarzyszenia, pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

§ 11.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba ta działa w Stowarzyszeniu osobiście lub przez swojego przedstawiciela.

§ 12.

Członków zwyczajnych, kandydatów i wspierających przyjmuje w drodze jednomyślnej uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 13.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) nieodpłatnego korzystania ze zbiorów i publikacji Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, zjazdach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
3) otrzymywania publikacji opracowywanych przez Stowarzyszenie, na ustalonych warunkach;
4) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w działalności realizowanej zgodnie z programem pracy Stowarzyszenia;
5) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) zgłaszania postulatów i opinii pod adresem Organów Stowarzyszenia;
7) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków

§ 14.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Organów Stowarzyszenia;
2) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
4) nie działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 15.

Członek kandydat ma prawo do:
1) nieodpłatnego korzystania ze zbiorów i publikacji Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, zjazdach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
3) otrzymywania publikacji opracowywanych przez Stowarzyszenie, na ustalonych warunkach;
4) zgłaszania postulatów i opinii pod adresem Organów Stowarzyszenia;
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.

§ 16.

Członek kandydat obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Organów Stowarzyszenia;
2) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
3) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia;
4) nie działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych Organach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający obowiązany jest do:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
2) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia;
3) nie działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia osobom, które położyły wybitne zasługi w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków wspierających Stowarzyszenia, lecz nie są obowiązani do płacenia składki członkowskiej.
3. Uchwały w sprawie członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 19.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, z zastrzeżeniem wcześniejszego uregulowania wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
3) utraty zdolności do czynności prawnych;
4) skreślenia z listy członków z powodu:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 1 rok,
b) prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia lub sprzecznej ze Statutem Stowarzyszenia,
c) nieprzestrzegania statutu stowarzyszenia, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych stowarzyszenia.
2. W przypadkach określonych w § 19 ust.1 pkt 4, Zarząd podaje przyczyny skreślenia z listy członków oraz podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia. Uchwała o skreśleniu podejmowana jest jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.
3. Osoba skreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
5. Osoba, której odmówiono prawa członkostwa ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
4. Odwołanie zostanie rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 20.

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem;
2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21.

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, obecnych na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub złożenia pisemnej rezygnacji przez członka pełniącego funkcję w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy organu jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wolne stanowisko.
3. Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej przeprowadzane są nie później niż w 30 dni od dnia powstania wakatu na tych stanowiskach.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

§ 22.


Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest naczelnym organem Stowarzyszenia

§ 23.

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie kandydaci, członkowie honorowi.

§ 24.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne, nadzwyczajne i sprawozdawcze.

§ 25.

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje się raz w roku, w terminie do 15 marca.
2. Na sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, Zarząd i Komisja Rewizyjna zdaje sprawozdanie z rocznej działalności stowarzyszenia oraz głosowane jest absolutorium dla Zarządu.

§ 26.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
2. Obradami Walnego Zebrania Stowarzyszenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
3. Prezydium wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 27.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek:
1) dwóch członków Zarządu;
2) Komisji Rewizyjnej;
3) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. W szczególnie uzasadnionym przypadku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zwoływać Komisja Rewizyjna zgodnie z § 43 pkt 5.

§ 28.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania w sposób zwyczajowy przyjęty.

§ 29.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbywać się w dwóch terminach. W terminie pierwszym uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W terminie drugim uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności ¼ uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

§ 30.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1) uchwalenie statutu i jego zmian;
2) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;
3) podejmowanie decyzji w sprawie zbycia majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia;
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
5) zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd projektu budżetu Stowarzyszenia;
6) ustalanie wysokości składek członkowskich;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8) udzielenia Zarządowi absolutorium;
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu;
11) decydowanie o podjęciu, prowadzeniu i zaprzestaniu prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej, podejmowane w formie uchwały, bezwzględną większością głosów.

Zarząd

§ 31.

Zarząd jest władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz.

§ 32.

1. Zarząd składa się z 3 członków:
1) Prezesa Zarządu;
2) Wiceprezesa Zarządu;
3) Skarbnika.
2. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika wybiera Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 33.

Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli przysługuje Prezesowi Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu, działającym łącznie.

§ 34.

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.

§ 35.

Szczegółowe zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 36.

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.
2. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek jednego członka Zarządu.

§ 37.

1. Do zakresu działania Zarządu, oprócz spraw wynikających z niniejszego statutu, należy:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2) ustalanie budżetu Stowarzyszenia;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia majątku nieruchomego i ruchomego;
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
7) przygotowywanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 38.

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Przewodniczącego oraz Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 39.

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
2. Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 40.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 41.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Komisję Rewizyjną.

§ 42.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Przewodniczącego komisji Rewizyjnej.

§ 43.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) podpisywanie umów w imieniu Stowarzyszenia, w których jedną ze stron są członkowie Zarządu;
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi;
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem;
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 44.

W przypadkach określonych w § 43 pkt 5, Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od końca terminu, w którym mógł je zwołać Zarząd.

§ 45.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków
Stowarzyszenia i Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 46.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz prawa i środki pieniężne.

§ 47.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, spadków;
3) wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego;
4) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
6) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych;
7) odsetek i depozytów bankowych;
8) dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają pierwszą składkę, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia. Zmiana statutu.

§ 48.

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Z chwilą podjęcia decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie, Członkowie Zarządu lub wyznaczeni przez Walne Zebranie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia stają się Likwidatorami.
4. Likwidatorzy dokonują wszelkich działań mających na celu zakończenie bytu prawnego Stowarzyszenia.
5.Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

§ 49.

1. Wniosek o zmianę statutu może złożyć w formie pisemnej, co najmniej 5-ciu członków zwyczajnych.
2.Wniosek składa się do Zarządu, który po zapoznaniu się z nim wydaje w terminie 7 dni opinię na temat wniosku w formie uchwały, a następnie w terminie 30 dni zwołuje Walne Zebranie, które będzie rozpatrywać tylko wniosek o zmianę statutu.
3. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia przez Walne Zebrania Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 50.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosowane będą przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity DZ.U. 2001r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).

:: Komentarze ::
Brak komentarzy.
:: Dodaj komentarz ::
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
:: Oceny ::
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
:: KLIKNIJ ::

JESTEŚMY NA FACEBOOKU


Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
:: DREWNIANE DOMY ::

Link do albumu

Link do zestawienia fotografii
:: ZE STAREJ PRASY ::

Wieś Ilustrowana art. z 1910 r.- "Rawskie"
:: Shoutbox ::
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Piotr Klempnerowski
13.02.2012 15:30:18
Bardzo interesująca strona i pomysł na Stowarzyszenie. Gratuluję.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl